Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

pro podnikající fyzickou osobu Kamila Hlavačková

pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu www.hry-lenochod.cz.

 

      I.          Základní ustanovení

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

 

Provozovatel: Kamila Hlavačková

IČ: 21223386

Sídlo: Mladkov 140, 679 01 Boskovice, Česká republika

Email: info@hry-lenochod.cz

Telefon: +420 777 135 516

 

(dále jen „prodávající“) 

 

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, který uzavírá kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu umístěného na webové stránce www.hry-lenochod.cz (dále jen „internetový obchod“).
 2. Kupujícím je osoba, která na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.
 3. Obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy, pokud se kupující s prodávajícím nedohodli na odchylkách.
 4. Zbožím je předmět smlouvy, pro kterou se sjednává.
 5. Smlouva i obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

 

    II.          Uživatelský účet

 

 1. Registrací kupujícího v internetovém obchodě, může kupující pomocí uživatelského jména (resp. e-mailu) a zvoleného hesla vstupovat do svého uživatelského účtu. Kupující může prostřednictvím svého uživatelského účtu mimo jiné objednávat zboží, sledovat stav a historii svých objednávek.
 2. Nákup není omezen pouze na zákazníky s registrací, předpokladem je správné vyplnění povinných údajů při objednávání zboží, a také odsouhlasení těchto obchodních podmínek.
 3. Kupující je při registraci do uživatelského účtu povinen uvádět údaje správně a pravdivě. Prodávající považuje uvedené údaje za platné. Kupující je při jakékoliv změně údajů povinen svoje údaje aktualizovat.
 4. Dojde-li k porušení obchodních podmínek, či povinností vyplývajících z kupní smlouvy, prodávající si vyhrazuje právo uživatelský účet zrušit. Kupující má právo požádat o zrušení uživatelského účtu, a to prostřednictvím emailu info@hry-lenochod.cz a prodávající je povinen takové žádosti vyhovět a smazat veškerá data uvedená v tomto uživatelském účtu.
 5. Prodávající neručí za nepřetržitý provoz e-shopu.
 6. Kupující není oprávněn umožnit využití uživatelského účtu na své jméno třetí osobě.

 

  III.          Informace o zboží a cenách

 

 1. Ceny a informace o zboží jsou uvedeny v internetovém obchodě www.hry-lenochod.cz.
 2. Ceny jednotlivého zboží jsou konečné, včetně všech dalších souvisejících poplatků, které musel prodávající vynaložit. Kupní cena zůstává platná v době, kdy je zobrazena v internetovém obchodě. Prodávající si vyhrazuje využít právo na sjednání individuálních podmínek.
 3. Cena zboží neobsahuje cenu za služby spojené s dodáním (dále jen „dopravné“) a zaplacením zásilky (případná dobírka). Dopravné a případná dobírka (poplatek dopravci za platbu při převzetí zásilky) je kupujícímu vyčísleno před odesláním objednávky dle zvoleného typu dopravy a způsobu platby. Je-li objednávka doručována ve více zásilkách, je kupujícímu účtována cena za dopravu pouze jednou.
 4. Jsou-li v internetovém obchodě u zboží uvedeny obrázky, jsou vždy pouze ilustrativního charakteru.
 5. Pokud není výslovně uvedeno jinak, tak se pobídkové slevy nesčítají s jinými slevami, tj. nelze je uplatnit zároveň.

 

 IV.          Uzavření kupní smlouvy

 

 1. Prodej vystaveného zboží v internetovém obchodě je nezávazný a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Jedná se například o případ, kdy dojde k vyprodání zboží.
 2. Odesláním závazné objednávky kupující stvrzuje svůj souhlas s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy na jím objednané. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 3. Kupující objednáním souhlasí s obchodními podmínkami internetového obchodu.
 4. Před odesláním objednávky si může kupující kdykoliv zkontrolovat a měnit vstupní údaje zadané do objednávky, včetně zboží, jeho množství, způsobu dopravy a platby, aj.
 5. Kupující má možnost se před odesláním objednávky podrobně seznámit s těmito obchodními podmínkami. Pomocí stisknutí tlačítka „OBJEDNAT s povinností platby“ kupující souhlasí s obchodními podmínkami v internetovém obchodě, kupující stvrzuje, že s těmito obchodními podmínkami souhlasí a zároveň stvrzuje, že se seznámil s jejich obsahem. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s prohlášením o Ochraně osobních údajů.
 6. Závazná objednávka (tj. odeslání návrhu kupní smlouvy) vzniká okamžikem potvrzení obsahu virtuálního košíku pomocí stisknutí tlačítka „OBJEDNAT s povinností platby.“
 7. Kupní smlouva mezi prodejcem a kupujícím je uzavřena v okamžiku doručení objednávky prodávajícímu.
 8. Po obdržení objednávky odešle prodávající automatický email potvrzující objednávku, a to na emailovou adresu, kterou kupující uvedl v objednávce. Přílohou tohoto emailu jsou tyto obchodní podmínky.
 9. Došlo-li na straně prodávajícího k technické chybě v internetovém obchodě (např. chyby v textu, uvedení nulové či chybné ceny, chyby v počtech, aj.), k uzavření kupní smlouvy nedojde i přes to, že byla objednávka kupujícímu potvrzena. V případě, že taková situace nastane, si prodávající ponechává právo objednávku upravit a neprodleně o této skutečnosti kupujícího informovat na jeho emailovou adresu. Upravená objednávka je považována za nový návrh kupní smlouvy. V případě zaslání souhlasu s upravenou objednávkou na emailovou adresu prodávajícího, je kupní smlouva uzavřena. Prodávající neodpovídá kupujícímu za škodu tím vzniklou.

 

   V.          Způsoby platby

 

 1. Způsob platby si kupující zvolí v průběhu objednávky.
 2. Platbu za objednané zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy, je kupující oprávněn uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 •   bankovním převodem na účet prodávajícího 2002792346 / 2010 vedený u společnosti Fio banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“),
 •   online platbou kartou prostřednictvím platební brány Comgate,
 •   dobírkou při předání zboží přepravcem,
 •   dobírkou při vyzvednutí zboží na odběrném či výdejním místě.

Online platby pro nás zajišťuje platební brána Comgate. Poskytovatel  služby, společnost Comgate a.s. je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány. Další informace a kontakty na www.comgate.cz.

 1. Způsoby plateb jsou podrobně popsány v sekci Doprava a platba.
 2. V případě bankovního převodu je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě online platby kartou je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 3. V případě platby převodem a online platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 4. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu, není-li dohodnuto jinak.

 

 VI.          Dodání zboží

 

 1. Způsob dodání zboží si kupující zvolí v průběhu objednávky.
 2. Způsoby dodání zboží jsou podrobně popsány v sekci Doprava a platba.
 3. Prodávající k zasílání zboží využívá služeb přepravní služby PPL, Zásilkovny a DPD.
 4. Prodávající vystaví kupujícímu řádný daňový doklad – fakturu. Doklad je zasílán elektronicky na email kupujícího.
 5. Prodávající se zavazuje dodat zboží kupujícímu do 3 týdnů od data objednání. Kupující bere na vědomí, že dodací termín, který je uveden v internetovém obchodě je pouze orientační a může se lišit v závislosti na vytíženosti přepravní služby.
 6. Zboží bude doručeno na místo dodání uvedené v objednávce, pokud nebylo prokazatelně dohodnuto jinak.
 7. Objednané zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího, avšak případné škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.
 8. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutné zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo sjednáno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 9. Kupující je povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží v okamžiku přebírání zboží od dopravce. Jsou-li takové vady shledány, je kupující povinen toto neprodleně oznámit přepravci. V případě viditelného poškození zásilky dopravcem, má kupující právo takovou zásilku nepřevzít. Prodávající nenese odpovědnost za škody způsobené dopravcem, taktéž případným pozdním doručením zboží, ať bylo zpoždění způsobeno z jakéhokoliv důvodu.
 10. Neprodleně po převzetí zboží je kupující povinen zboží zkontrolovat (zejména případné závady zboží, správný typ a počet zboží, aj.) Jsou-li takové vady shledány, je kupující povinen toto neprodleně oznámit prodávajícímu.

 

VII.          Odstoupení od kupní smlouvy

 

 1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od smlouvy odstoupit (dle § 1829 odst. 1) bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů, přičemž se lhůta chápe následovně:
 •    ode dne převzetí zboží,
 •    ode dne poslední dodávky zboží (byla-li objednávka zaslána ve více zásilkách).
 1. Kupující má právo od smlouvy odstoupit i před dodáním zboží. Kupující sdělí svůj záměr odstoupit od kupní smlouvy prodávajícímu neprodleně, např. vyplněním a odesláním formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy nebo písemně na email: info@hry-lenochod.cz, a to ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
 2. Kupující, který od smlouvy odstoupil, je povinen vrátit prodávajícímu zboží ve lhůtě 14 dnů od odstoupení na adresu prodávajícího (Kamila Hlavačková – Hry lenochod, Mladkov 140, 679 01 Boskovice).
 3. Kupující má povinnost zboží prodávajícímu vrátit (ne dobírkou) kompletní, nepoškozené, bez známek opotřebení, neznečištěné, nejlépe v původním obalu. Shledá-li prodávající na vráceném zboží závady, má právo na náhradu škody vzniklou na zboží a je oprávněn škodu jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 4. Náklady na vrácení zboží nese kupující, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 5. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. Pokud tak neučiní, má prodávající nárok započíst hodnotu dárku (ve výši aktuální prodejní ceny) proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 6. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání kupujícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to převodem na číslo účtu určené kupujícím.
 7. Prodávající má právo platbu kupujícímu vrátit až po obdržení vráceného zboží. Jakožto má prodávající právo zhodnotit stav vráceného zboží.
 8. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to převodem na číslo účtu určené kupujícím.
 9. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
 •    o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 •    dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 •    dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 •    v dalších případech uvedených v § 1837 Občanského zákoníku.

 

VIII.          Práva z vadného plnění

 

 1. Shledá-li kupující při přebírání zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), prodávající nese za tyto nedostatky odpovědnost.
 2. Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.
 3. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
 4. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
 5. U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.
 6. Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.
 7. V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
 •    odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 •    bezplatné odstranění vady opravou,
 •    přiměřenou slevu z kupní ceny,
 •    vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.
 1. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
 2. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
 3. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
 4. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu na použití a péči o výrobky.
 5. Volbu způsobu reklamace má kupující. Prodávající doporučuje reklamaci vyřídit prostřednictvím emailu info@hry-lenochod.cz. Informaci o vyřízení reklamace kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 6. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

  IX.          Mimosoudní řešení sporů

 

 1. Kupující má ze zákona č. 378/2015 právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb.
 2. Se stížností na nevyřešený spotřebitelský spor se spotřebitel může obrátit na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce(coi.cz).
 3. Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů jsou zde: coi.cz/cs/info.
 4. Návrh na zahájení řízení může spotřebitel podat prostřednictvím webového formuláře na stránce coi.cz.
 5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

    X.          Závěrečná ustanovení

 

 1. Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího. Více informací najdete v sekci Zpracování osobních údajů. Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“).
 2. Smluvní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění. Tyto podmínky tvoří závazný obsah všech smluv uzavřených mezi kupujícím a prodávajícím, jež budou realizované prostřednictvím internetového obchodu www.hry-lenochod.cz.
 3. Kupující bere na vědomí, že webová stránka internetového obchodu používá cookies nezbytné pro správné fungování webové stránky.
 4. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se řádně seznámil se všemi obchodními podmínkami s dostatečným předstihem před odesláním své objednávky, že jim porozuměl a že je bez výhrad akceptuje. Kupující dále tímto odesláním stvrzuje, že toto odeslání prokazuje jeho oprávnění, pravý úmysl a jeho zájem smlouvu o uvedeném obsahu s prodávajícím uzavřít.
 5. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována v elektronické podobě po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky objednávku zkontrolovat a případně opravit.
 6. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 7. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
 8. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

 

 

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. 2. 2024.

 


Formulář pro odstoupení od smlouvy

Vyplněný formulář odešlete pouze v případě, chcete-li odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na e-mail info@hry-lenochod.cz, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím.

 

Adresát

Internetový obchod:      www.hry-lenochod.cz

Společnost:                       Kamila Hlavačková

Sídlo:                                  Mladkov 140, 679 01 Boskovice

IČ:                                        21223386

E-mail:                                info@hry-lenochod.cz

Telefon:                              +420 777 135 516

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží (prosím vyplňte o jaké zboží se jedná): 

.................................................................

Datum objednání ……………………………

Číslo objednávky ……………………………

Peněžní prostředky za objednání navraťte na číslo účtu:

………..….………/…....... 

Jméno a příjmení kupujícího:

…………………...……………………

Adresa kupujícího:

…………………………………………...…………..…..……

E-mail …………………………………………………………

Telefon ……………………………….…….…………………

 

V ……………………… dne ………………….… 

 

………………………………… 

Podpis kupujícího